Charakteristika domova

Změna právního subjektu

Dne 1. 1. 2018 došlo rozhodnutím Krajského úřadu Karlovy Vary ke sloučení Dětského domova Aš, příspěvková organizace a Dětského domova Mariánské Lázně, příspěvková organizace.

 Právní subjekt Dětský domov Aš, příspěvková organizace, se sídlem Na Vrchu 1207/26, 352 01 Aš, IČO 47723378, DS:  vn8shxe, používaný účet Komerční banka, č. ú.  8924830297/0100 zanikl ke dni 31. 12. 2017.

 Od 1. 1. 2018 jsme novým právním subjektem:

 Název:                 Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace

 Sídlo:                    Palackého 191/101, 353 01 Mariánské Lázně

 IČO:                      47723424

 Účet:                    8875450297/0100

 DS:                        25rubyr

 e-mail:                 domovml@seznam.cz

 www:                   www.ddml.cz

Telefon:              354 602 261 – Mgr. Ivana Dudarcová, ředitelka

Detašované pracoviště Aš:

Adresa:                Na Vrchu 1207/26, 352 01 Aš

e-mail:                 ddas@ddas.cz

 www:                  www.detskydomov-as.cz

 Telefon:              351 011 090 – Bc. Miroslava Kunciterová, DiS.

 Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace, detašované pracoviště Na Vrchu 1207/26 je umístěn ve třech vilách. Dvě jsou na rozsáhlém zahradním pozemku v ulici Na Vrchu, třetí se nachází v objektu v Sadové ulici. Současná kapacita domova je 40 dětí. Děti jsou zařazeny do 5 samostatně pracujících rodinných skupin. Rodinné skupiny se svým životem co nejvíce přibližují rodině s více sourozenci. Toto rozdělení vychází ze zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní předmět a účel činnosti vymezuje § 12 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

  • Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.
  • Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova.
  • Do dětského domova mohou být umisťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Do dětského domova se rovněž umisťují nezletilé matky spolu se svými dětmi.

 Dětem svěřeným do péče Dětského domova Aš je poskytováno plné přímé zaopatření - § 2 odst. 7 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 Dětský domov spolupracuje s rodinou (širší rodinou) dítěte, poskytuje jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro výchovu a péči v rodině. Zařízení poskytuje podporu při přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče.